27 Agustus, 2013

ARANE ISI WOH-WOHAN


Kareben generasi penerus ora kelangan lacak, iki dakimpun arane woh-wohan. Mangga sing kagungan info isi woh-wohan liyane, daksuwun kersa nyumbang liwat emailku.
1.Isi Duren                                            -----pongge
2.Sawo                                                   ------kecik
3.Salak                                               ------kenthos
4.Kates/tela grandhul                           ----- trompos

5.Gedhang                                          ------- kluthuk
6.Nangka                                           --------- beton
7.Semangka                                       --------kwa chi
8.Pelem                                                -------- pelok


9.Jambu bol/kluthuk                        ------- kluthuk
10.Kapuk randhu                            --------- klentheng
11.Asem                                             ---------klungsu  

Apa arane isi jambu air iki ? mangga sing duwe info

24 Agustus, 2013

ARANE KEMBANG TETUWUHAN

Basa Jawa sugih basa kanggo nglairake pangrasane lan menehi aran marang samubarang. Salah sijine nengeri maneka jenis kembang saka tetuwuhan. Wiwit tetuwuhan palawija, herbal/rempah-rempah kaya jeruk jahe, kunir, kencur lan sapiturute.
Wis akeh wong Jawa sing lali arane kembang-kembang tetuwuhan kang biyen ngrenggani panguripan padinane. Ing blog iki dak-up date maneh  informasine saka sanak tani, sedulur lan buku seratane Padmosoekotjo kang dibabar tahun 1967. Emane aku durung nemu arane kembang jeruk.
Mangga sing wis ana disemak lan diwulangake maneh marang bocah-bocah sekolah kareben wong Jawa ora kelangan budayane.
1.Aren---dangu                                              
2.Nipah---dongong
3.Nangka---babal
4.Cubung/kecubung---torong
5. Cengkeh---polong
6.Jambu---karuk
7.Kencur---sedhet
8.Kanthil---gadhineg
9.Kacang---bundhel/besengut
10.Kara---kepek
11.Krambil/klapa---manggar
 
Manggar, kembang klapa/krambil.
 12.Kelor---limaran
13.Tebu---gleges
14.Suruh---drenges
15.Salak---ketheker
16.Pohung/tela kaspa/kaphia---ingklik
17.Lombok---menik
18.Pandhan---pudhak
19.Jengkol---cuwis
20.Pete---pendhul/penthul
21.Jati---janggleng
22.Mlinjo---uceng
Uceng (sing cilik-cilik) kembang Mlinjo.
 23.Gedhang---onthong/jantung/tuntut
24.Blimbing---Maya
Jantung/tuntut/onthong kembang gedhang.
 
Maya kembang belimbing.
25.Kapas---kadi
26.Kopi---blanggreng
27.Duren---dlongop.
 28.Jagung---sinuwun (merga kembange ana pucuk jagung)


Sinuwun, kembang jagung. diarani sinuwun merga posisine ana pucuk.

29.Kluwih---onthel
30.Jambe---mayang17 Agustus, 2013

BELAJAR MEMBACA ANGKA JAWAIrah-irahan utawa judul tulisan iki sengaja ngango Bahasa Indonesia kareben gampang ditemu secara online dening sing mbutuhake nyinau maca angka cara Jawa.
Isih akeh bocah-bocah kang ora bisa maca angka sakwise angka sepuluh (10). Nah, ayo diajari maca angka las-lasan (sawise angka 10). Dakwenehi Bahasa Indonesia lan Inggris-e kareben luwih gampang sinaune. Isin ta bisa maca angka cara Inggris yen basa Jawane ora ngerti?
Salam
        NGOKO                 KRAMA                    INDONESIA                     ENGLISH
Siji          (1)
Loro       (2)
Telu       (3)
Papat    (4)
Lima      (5)
Enem    (6)
Pitu       (7)
Wolu    (8)
Sanga   (9)
Sepuluh   (10)
Sewelas   (11)
Rolas        (12)
Telulas     (13)
Patbelas   (14)
Limalas   (15)
Nembelas   (16)
Pitulas   ( 17)
Wolulas   (18)
Sangalas   (19)
Rongpuluh (20)
Satunggal
Kalih
Tiga
Sekawan
Gangsal
Enem
Pitu
Wolu
Sanga
Sedasa
Sewelas
Kalihwelas
Tigawelas
Kawanwelas
Gangsalwelas
Nembelas
Pitulas
Wolulas
Sangalas
Kalihdasa

Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Enam
Tujuh
Delapan
Sembilan
Sepuluh
Sebelas
Duabelas
Tigabelas
Empatbelas
Limabelas
Enambelas
Tujuhbelas
Delapanbelas
Sembilanbelas
Duapuluh
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten
Eleven
Twelve
Thirteen
Fuorteen
Fifteen
Sixteen
Seventeen
Eighteen
Nineteen
Twenty